Senen, 20 Sep 2021, 1:05:26

4:38:38
ALIRAN TARIKAT MASA KE MASA

1. ADHAMIAH - Ibrahim bin Adham Damaskus, Syria
2. AHRARIYAH - Khuwajah Ubaidullah Ahrar
3. AIDRUSIYAH - Syekh Abu Bakar Al Aidrus
4. AHMADIYAH / IDRISIYAH - Syekh Ahmad bin Idris Fez, Moroko
    Cabang: Sanusiyah, Mirghaniyah,Rasyidiyah, Dandrawiyah,Jaafaraiyah
   Ajaran :Tahlil khusus,Selawat Azimiah,Istifar kabir
5. ALAWIYAH -  Imam Ahmad Isa Al Muahajir Mostaganem, Aljzair
6.
HADADIYAH - Syekh Abdullah Al Haddad
7.
ALIYAH - Syekh Abd Ghalib Al Khujdawani
8.
ALWANIYAH - Syekh Alwan Jiddah, Arab Saudi
9.
AMMARIYAH - Ammar bu senna Constantin, Aljazair
10.
ASYAQIYAH - Hasanuddin Istanbul, Turki
11.
ASYRAFIYAH - Asyraf Rumi Chin iznik, Turki
12.
BADAWIYAH - Syekh Ahmad Al Badawi
13.
BAIRAMIYAH - Hajji Bairam Velli
14.
BAAHAIYAH - Abdul Ghani Adrianopel ,Turki
15.BAHRAMIYAH - Hajji Bahrami Ankara, Turki
16.BAKRIYAH - Syekh Abu bakar Wafai
17.BAKHRIYAH - Abu Bakar Wafa’i Aleppo, Syria
18.BEKTASYI - Haji Bektasyi Velli Kir sher, Turki
19.BISTAMIYAH - Abu Yazid Al-Bistami Jabal bistam, Iran
20.BURHANIYAH/BURHAMIYAH - Shaikh Burhanuddin Ibrahim al Dasuqi
21.CHISTIYAH - Khawaja Muinuddin Hassan Sanjari Chisti
22.DANDARAWIYAH - Syekh Muhammad Dandarawi
23.DARQAWIYAH - Maulai Al Arbi Al Darqawi Moroko
24.DASUKIYAHS - Syekh Ibrahim Dasuki
25.GHAZALIYAH - Imam Al Ghazali
26.
GULSYANIYAH - Ibrahim Gulsyani Cairo, Mesir
27.HADDADIYAH - Muhammad Al-haddad, Arab saudi
28.IDRISIYAH - Syekh Aahmad bin Idris Asir, Arab Saudi
29.IGHITBASIYAH - SyamsuddinMagnesia, Yunani
30.JAAFARIYAH - Syekh Jaafar
31.JAHARIYAHS - Syekh Hujjah Ahmad Syawi
32.JAIDARIYAH - Syekh Syah Jaidar
33.JALALIYAH - Syekh  Jalal an Hajjari
34.JISTIYAH - Syekh Abu Ahmad Badaruddin
35.JALWATIYAH - Pir Uftadi Bursa, Turki
36.
JAMALIYAH - Jamaluddin Istanbul, Turki
37.KHIDIRIYAHS - Syekh Abd Aziz Ad Dabbagh
38.KHALIDIYAH - Syekh Sulaiman Zuhdi Al khalidi
39.KHUWAJAHQIYAH - Syekh Khuwajah Abdul Khaliq Ghujdwani
40.KUBRAWIYAH - Syekh Najmuddin Kubra Khurasan, Iran
41.KHALWATIYAH - Syekh Muhammad al-khalwati Kayseri, Turki
42.MADARAIYAH - Syekh Madar
43.MAULAWIYAH - Maulana Jalaluddin Ar-Rumi Konya, Anatoliya
44.MAZAHARIYAH - Syekh Mirza Mazhar Jan Janan
45.MIRGHANIYAH - Syekh Muhammad Usman Al Mirghani
46.
MUJADIDIYAH - Syekh Ahmad Faruq Sirhindi
47.MURADIYAH - Murad Syami Istanbul, Turki
48.MURIDIYAH - Ahmadu Bamba
49.NAQSYABANDIYAH -Syekh Bahauddin Al Uwais BukhariNaqsayabandi.
    Arifan, Turki

50.NIYAZIAH - Muhammad NiyazLemnos, Yunani
51.NI’MATIYAH - Syah Wali Ni’matillah Kirman,Iran
52.NURBAKHSIYAH - Muhammad nurbakh Khurasan, Iran
53.NURUDDINIYAH - NuruddinIstanbul, Turki
54.QADIRIYAH - Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Baghdad, Irak
55.QALANDIYAH - Syekh Syarifuddin Qalandar.
56.
RASYIDIYAH - Syekh Ibrahim Al Rasyid
57.RIFA’IYAH - Syekh Ahmad Ar-Rifa’iBaghdad, Irak
58.SIDIQIYAH - Saidina Abu Bakar As Sidiq
59.SA’ADIYAH - Syekh Sadudin Jibawi
60.SADIYAH - Sa’duddin jibawi Damaskus, Irak
61.SAFAWIYAH - Saifuddin Ardebil, Iran
62.SAMMANIYAH - Syekh Muhammad Samman
63.SANUSIYAH - Sidi Muhammad bin Ali As-Sanusi Tripoli, Libanon
64.SYAQAFIYAH - Syekh Saqqaf bin Salam
65.SALAMIYAH - Syekh Abdus Salamiyah
66.SINAN UMMIYAH - Alim Sinan Ummi Alwali ,Turki
67.SUHRAWARDIYAH - Syekh Syihabuddin Abu Hafs Umar Baghdad, Irak
68.SUNBULIYAH - Sunbul Yusuf Bulawi Istanbul, Turki
69.SYAHRURIYAH - Syekh Syihabuddin
70.SYAMSIYAH - Syamsuddin Madinah, Arab Saudi
71.SYATTARIYAH - Abdullah As-Syattar India
72.THAIFURIYAH - Syekh Abu Yazid Al Bustami
73.TIJANIYAH - Syekh Ahmad At-Tijani1 Fes, Morocco
74.UMM SUNANIYAH - Syekh Umm Sunan Istanbul, Turki
75.YASAWIYAH - Ahamad Yasawi Turkestan
76.ZAINIYAH - Zainuddin Kufah, Irak


refferensi: dari berbagai sumber
 
Category: Tasawuf dan Sufisme | Views: 2253 | Added by: dash | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Nama *:
Email:
Code *: